Jungle birds शेतामध्ये किंवा जंगलामध्ये पक्षी

Jungle birds

Intro नमस्कार मित्रांनो आपल्या पोस्टमध्ये स्वागत आहे आम्ही तुम्हाला जे शेतामध्ये किंवा जंगलामध्ये पक्षी राहतात

त्यामधील पक्षाविषयी या पोस्टमध्ये तुम्हाला माहिती सांगणार आहे Jungle birds in marathi चला समोरून प्रमाणे पाहूयानमस्कार मित्रांनो

आपल्या पोस्टमध्ये स्वागत आहे आम्ही तुम्हाला जे शेतामध्ये किंवा जंगलामध्ये पक्षी राहतात त्यामधील पक्षाविषयी या पोस्टमध्ये तुम्हाला माहिती सांगणार आहे चला समोरून प्रमाणे पाहूया

Jungle birds

Jungle birds

बगळा

बगळा दिसायला व्हाईट कलरचा आहे तसेच याला पांढऱ्या कलरचा असे म्हणतात हा बहुतेक महाराष्ट्रामधील

मराठवाड्यामध्ये जास्त करून आढळून येतो याचबरोबर बाकीच्याही भागात मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो याचे

खाण्याचे साहित्य झाले तर ते म्हणजे किडे मुकुडे माशा हा एक पक्षी शाकाहारीच पक्षी म्हणून ओळखत नाही आला तर

हा मांसाहारी पक्षी आहे याचे असे आहे की याने काही वेळेस असे करतो की शेतकरी राजा हा शेतामध्ये नांगरणी किंवा

इतर काही कामे चालू असेल तर त्याच्यामागे जे की नांगरणी मधून किडे निघतात त्यातून ते किडे खात असते किंवा

याच्या व्यतिरिक्त जेथे शेतामध्ये पाणी देण्याचे काम चालू आहे व वेगळी मध्ये पाणी गेले की त्यामधून किडे मोकळे

बाहेर निघतात हे यांचे बगळा हा पक्षी शिकार करतो व खाऊन टाकतो किंवा याच्या व्यतिरिक्त ही थोड्या पाण्यामध्ये

Jungle birds

पाण्याच्या काठाला बगळा पक्षी हा बसून राहतो तो माशी आली की कडीला त्या माशाला पटकन खाऊन टाकतो व

अशाप्रकारे हा पक्षी माशाचाही शिकार चांगल्या प्रकारे करतो व याची उंचीही चांगली एक फूट उंच असते त्यामध्ये याची

लांब लांब आले पाय असतात व एक मान लांबलचक असते त्यामध्ये की हा जास्त प्रकारे उडू पण शकतो हा पक्षी एक

मांसाहारी पक्षी म्हणून ही ओळखला जातो यामध्ये काही वेळेस अशी होती की या पक्षाला काहीजण शिकार करू नये

खातात म्हणजेच काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की हा पक्षी खाल्ल्याने काही रोगापासून सुटका ही होते असे म्हणणे

आहे त्याचबरोबर तुम्ही हा पक्षी तुमच्या शेतामध्ये पाहिला असेल तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा व हा पक्षी कसा

दिसतो हेही मला तुमच्या भागांमधील बगळ्याविषयी सांगाबगळा बगळा दिसायला व्हाईट कलरचा आहे तसेच याला

पांढऱ्या कलरचा असे म्हणतात हा बहुतेक महाराष्ट्रामधील मराठवाड्यामध्ये जास्त करून आढळून येतो याचबरोबर

बाकीच्याही भागात मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो याचे खाण्याचे साहित्य झाले तर ते म्हणजे किडे मुकुडे माशा हा एक

पक्षी शाकाहारीच पक्षी म्हणून ओळखत नाही आला तर हा मांसाहारी पक्षी आहे याचे असे आहे की याने काही वेळेस

असे करतो की शेतकरी राजा हा शेतामध्ये नांगरणी किंवा इतर काही कामे चालू असेल तर त्याच्यामागे जे की

Jungle birds

नांगरणी मधून किडे निघतात त्यातून ते किडे खात असते किंवा याच्या व्यतिरिक्त जेथे शेतामध्ये पाणी देण्याचे काम चालू आहे व

वेगळी मध्ये पाणी गेले की त्यामधून किडे मोकळे बाहेर निघतात हे यांचे बगळा हा पक्षी शिकार करतो व खाऊन टाकतो

किंवा याच्या व्यतिरिक्त ही थोड्या पाण्यामध्ये पाण्याच्या काठाला बगळा पक्षी हा बसून राहतो तो माशी आली की

कडीला त्या माशाला पटकन खाऊन टाकतो व अशाप्रकारे हा पक्षी माशाचाही शिकार चांगल्या प्रकारे करतो व याची

उंचीही चांगली एक फूट उंच असते त्यामध्ये याची लांब लांब आले पाय असतात व एक मान लांबलचक असते त्यामध्ये

की हा जास्त प्रकारे उडू पण शकतो हा पक्षी एक मांसाहारी पक्षी म्हणून ही ओळखला जातो यामध्ये काही वेळेस अशी

होती की या पक्षाला काहीजण शिकार करू नये खातात म्हणजेच काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की हा पक्षी

खाल्ल्याने काही रोगापासून सुटका ही होते असे म्हणणे आहे त्याचबरोबर तुम्ही हा पक्षी तुमच्या शेतामध्ये पाहिला

असेल तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा व हा पक्षी कसा दिसतो हेही मला तुमच्या भागांमधील बगळ्याविषयी सांगा

कावळा

हा पक्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये गावाच्या बाहेर किंवा जेथे की काही कार्यक्रम विधी असतात अशा ठिकाणी मोठ्या

प्रमाणामध्ये घोळक्याने दिसतात हा पक्षाचे सांगायचे असे झाले की हा पक्षी शाकाहारी आहे आणि मांसाहारी पण आहे

कारण की या गावांमध्ये आलात लोकांच्या घरावरचे वाळलेले कुटके किंवा कुठे चपातीचे कुटके पडलेले दिसले तर हा

खातो म्हणजेच याला यावरून शाकाहारी पक्षी मानता येईल व याच्या उलट जेथे की एखादा जनावर मृत पावला असेल तर तेथेही जाऊन हा त्याचे मास खात असतो आहे त्यामुळे असेही ठरून आले आहे की या दोन्ही गोष्टीवर लक्ष ठेवून

की हा पक्षी शाकाहारी आहे आणि मांसाहारी पण आहे या दोन्ही गोष्टींमध्ये हा पक्षी मोडत आहेकावळा हा पक्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये गावाच्या बाहेर किंवा जेथे की काही कार्यक्रम विधी असतात अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये घोळक्याने

दिसतात हा पक्षाचे सांगायचे असे झाले की हा पक्षी शाकाहारी आहे आणि मांसाहारी पण आहे कारण की या

गावांमध्ये आलात लोकांच्या घरावरचे वाळलेले कुटके किंवा कुठे चपातीचे कुटके पडलेले दिसले तर हा खातो म्हणजेच

Jungle birds

याला यावरून शाकाहारी पक्षी मानता येईल व याच्या उलट जेथे की एखादा जनावर मृत पावला असेल तर तेथेही

जाऊन हा त्याचे मास खात असतो आहे त्यामुळे असेही ठरून आले आहे की या दोन्ही गोष्टीवर लक्ष ठेवून की हा पक्षी शाकाहारी आहे आणि मांसाहारी पण आहे या दोन्ही गोष्टींमध्ये हा पक्षी मोडत आहे

वयाचा काही धार्मिक ठिकाणी असाही वापर केला जातो की असेही म्हणतात की जर की एखांदा मृत पावला असेल तर त्याच्या आत्म्याला शांती लाभ होण्यासाठी एका झाडावर एका ताटामध्ये तांदूळ ठेवले जाते किंवा भात ठेवला जातो व

तिथे तो कावळा येऊन दोन दाणे खाऊन गेला की असे म्हटले जाते की त्या मृत पावलेल्या माणसाच्या आत्म्याला शांती मिळाली अशा ठिकाणी कावळ्याला खूप मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आहे व कावळा हा सांगायचा झाला तर कळया

कलरचा असतो त्याचबरोबर हा बहुतेक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो हा कारण की मोठ मोठ्याने राहतो आणि याचा आवाज सांगायचा झाला तर तुम्हाला काव काव असा आहेवयाचा काही धार्मिक ठिकाणी असाही वापर

Jungle birdsJungle birds

केला जातो की असेही म्हणतात की जर की एखांदा मृत पावला असेल तर त्याच्या आत्म्याला शांती लाभ होण्यासाठी एका झाडावर एका ताटामध्ये तांदूळ ठेवले जाते किंवा भात ठेवला जातो व तिथे तो कावळा येऊन दोन दाणे खाऊन

गेला की असे म्हटले जाते की त्या मृत पावसुतार पक्षी हा पक्षी बहुतेक ठिकाणी जिथे जिथे काही मोठाले झाड आहे

अशा ठिकाणी पाहायला मिळतो कारण की या पक्षाचे घरटे झाली तर ते काही झाडाच्या फांदीवर किंवा झाडाच्या एखाद्या पायामध्ये गुंडाळलेले नसती हे की एखांदी मोठे झाड असते आंब्याची किंवा खोडाचे यामध्ये त्याच्या धारदार

चोचीने तो करून तो करून घर करत असतो आणि त्याच्या मध्ये आपले पिली किंवा संसार करत असतो की याला

बरीच दिवस लागतात ते झाडाला करून घर बनवण्यासाठी तू काही वेळेस अशा किती कनक झाड असेल तर त्यामधून तू घर बनवतोच त्याच्या धारदार चोचीने अशा प्रकारे हा पक्षाचे सांगायचे झाली तर राबवते खूप वर्षा किंवा खूप वर्ष

अगोदर जुनी झाला वर चढतो याची नाव कसे पडले असेल असे वाटते की जे सुतार लाकडाचे काम करत असतात

त्यासारखे हा पक्षी लाखाचीच करून काम करत आहे त्यामुळे या पक्षाचे नाव सुतारपक्षी पडले असेल असे मला

वाटतेलेल्या माणसाच्या आत्म्याला शांती मिळाली अशा ठिकाणी कावळ्याला खूप मोठ्या प्रमाणात महत्त्व आहे व

कावळा हा सांगायचा झाला तर कळया कलरचा असतो त्याचबरोबर हा बहुतेक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो

हा कारण की मोठ मोठ्याने राहतो आणि याचा आवाज सांगायचा झाला तर तुम्हाला काव काव असा आहे

सुतार पक्षी

हा पक्षी बहुतेक ठिकाणी जिथे जिथे काही मोठाले झाड आहे अशा ठिकाणी पाहायला मिळतो कारण की या पक्षाचे

घरटे झाली तर ते काही झाडाच्या फांदीवर किंवा झाडाच्या एखाद्या पायामध्ये गुंडाळलेले नसती हे की एखांदी मोठे

झाड असते आंब्याची किंवा खोडाचे यामध्ये त्याच्या धारदार चोचीने तो करून तो करून घर करत असतो आणि

त्याच्या मध्ये आपले पिली किंवा संसार करत असतो की याला बरीच दिवस लागतात ते झाडाला करून घर

बनवण्यासाठी तू काही वेळेस अशा किती कनक झाड असेल तर त्यामधून तू घर बनवतोच त्याच्या धारदार चोचीने

अशा प्रकारे हा पक्षाचे सांगायचे झाली तर राबवते खूप वर्षा किंवा खूप वर्ष अगोदर जुनी झाला वर चढतो याची नाव

कसे पडले असेल असे वाटते की जे सुतार लाकडाचे काम करत असतात त्यासारखे हा पक्षी लाखाचीच करून काम

करत आहे त्यामुळे या पक्षाचे नाव सुतारपक्षी पडले असेल असे मला वाटतेसुतार पक्षी हा पक्षी बहुतेक ठिकाणी जिथे

जिथे काही मोठाले झाड आहे अशा ठिकाणी पाहायला मिळतो कारण की या पक्षाचे घरटे झाली तर ते काही झाडाच्या

फांदीवर किंवा झाडाच्या एखाद्या पायामध्ये गुंडाळलेले नसती हे की एखांदी मोठे झाड असते आंब्याची किंवा खोडाचे

यामध्ये त्याच्या धारदार चोचीने तो करून तो करून घर करत असतो आणि त्याच्या मध्ये आपले पिली किंवा संसार करत असतो की याला बरीच दिवस लागतात ते झाडाला करून घर बनवण्यासाठी तू काही वेळेस अशा किती कनक

झाड असेल तर त्यामधून तू घर बनवतोच त्याच्या धारदार चोचीने अशा प्रकारे हा पक्षाचे सांगायचे झाली तर राबवते

खूप वर्षा किंवा खूप वर्ष अगोदर जुनी झाला वर चढतो याची नाव कसे पडले असेल असे वाटते की जे सुतार लाकडाचे

काम करत असतात त्यासारखे हा पक्षी लाखाचीच करून काम करत आहे त्यामुळे या पक्षाचे नाव सुतारपक्षी पडले असेल असे मला वाटते

Jungle birds

Leave a Comment